/ Textos legals

Política de privacitat

Responsable
La informació personal obtinguda a partir d’aquest web és confidencial. El responsable del tractament de les dades és Iñaki Martínez Ortigosa, c/Biscàia, 454, 4t-2a, 08027 Barcelona, amb NIF 46629219P.
Obtenció de dades
L’editorial obté les dades dels usuaris quan aquests fan ús del formulari de contacte voluntàriament.
Finalitat
Les dades proporcionades pels usuaris seran utilitzades amb les següents finalitats: atendre la demanda expressada en el formulari de contacte i fer arribar als particulars informació sobre les novetats de l’editorial. Aquestes dades seran en tot moment custodiades amb garantia de confidencialitat d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades.
Consentiment
La legitimació per a la inclusió de les dades dels usuaris en un fitxer i per al tractament de les mateixes és el consentiment expressat pels usuaris a l’hora d’adreçar-se a l’editorial, seleccionant la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat. Les dades seran conservades mentre l’usuari no sol·liciti la seva supressió.
Rectificació o supressió de dades

L’usuari podrà exercitar, respecte de les dades subministrades, els drets de rectificació o supressió, enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@pastadedibuix.com.